Jazyková ofenziva

EUREGIO EGRENSIS nastartovalo v listopadu 2005 česko-německou jazykovou ofenzivu s cílem přesunout jazykovou kompetenci do veřejného povědomí. Základním předpokladem pro zintenzivnění přeshraničních vztahů mezi Němci a Čechy je schopnost vzájemné komunikace. Teprve dostatečné jazykové znalosti umožňují jednotlivci návazat se sousedy kontakt a aktivně spolupracovat. Hlavním úkolem na německé straně je propagace češtiny.
Dorozumění a porozumění jsou dvěma základními stavebními kameny česko-německého sousedství!

Stav jazykových znalostí v EUREGIO EGRENSIS

Největší překážku ve vzájemném sblížování představuje v česko-německém příhraničí bohužel právě jazyková bariéra. Pouze menšina obyvatel v oblasti EUREGIO EGRENSIS je schopná domluvit se sousedem v jeho jazyce. Přitom vyznívá rozdělení jazykových kompetencí jasně v neprospěch německé strany. Zatímco se nejméně třetina Čechů může zapojit do rozhovoru v němčině, popř. rozumí německým textům, jsou Němci zpravidla odkázáni na překladatele a tlumočníky.

V české části EUREGIO EGRENSIS je němčina, navzdory celonárodnímu trendu, stále ještě nejčastěji vyučovaným cizím jazykem ve školách, na vysokých školách a v dalších vzdělávacích zařízeních. Stejně jako v ostatních částech České republiky je však i v Karlovarském kraji a bývalém okrese Tachov na vzestupu angličtina.

V německé části Euregia je angličtina nejžádanějším cizím jazykem. I když Volkshochschulen (lidové vysoké školy) registrují zvýšený zájem o jazyk souseda, jedná se ve srovnání se světovými jazyky jako jsou angličtina, španělština nebo francouzština o zájem stále ještě pouze okrajový.

Dolní Rakousko jako vzor

Že se dá zájem o kurzy jazyka sousední země zvýšit, nám ukazuje pohled do Rakouska. Ve spolkové zemi Dolní Rakousko byla jazyková ofenziva zahájena už na podzim roku 2003. Díky ní byla na školách rozšířena výuka češtiny, slovenštiny a maďarštiny.

Zpočátku se jazykových kurzů (ve formě dobrovolných kurzů nebo povinně volitelného předmětu) mělo zúčastnit 600 žáků. V červnu 2004 se už výuky češtiny (2500), slovenštiny a maďarštiny zúčastnilo 6700 žáků. Na základě tohoto úspěchu se rozšířila jazyková ofenziva také do dolnorakouských mateřských škol, především v příhraničí. V lednu 2005 byl jazyk příslušného souseda nabízen v 71 mateřských školách.

V roce 2006 bylo založeno Dolnorakouské jazykové kompeteční centrum, aby mohlo uvést do praxe projekty a opatření, které postupně odbourají jazykovou bariéru k sousedním zemím.

Dolnorakouské jazykové kompetenční centrum

Cíl jazykové ofenzivy EUREGIO EGRENSIS

Zdrženlivost vůči jazyku sousední země velmi zužuje možnosti rozvoje, které by v oblasti EUREGIO EGRENSIS mohly vzniknout z přeshraniční spolupráce. Cílem "jazykové ofenzivy čeština / jazykové ofenzivy němčina" je proto zvýšení interkulturních kompetencí na území EUREGIO EGRENSIS. Pro vzájemné dorozumění se Čechů a Němců však není zapotřebí perfektní znalost jazyka sousední země. Pro přeshraniční spolupráci stačí i znalost jeho základů.

Jazyková ofenziva se skládá ze tří pilířů:

1. Zaměřit povědomí na význam jazyka sousedů, pracovat na přesvědčování, vzbudit poptávku
V první řadě je nutné zvýšit u veřejnosti povědomí o důležitosti jazyka sousední země s ohledem na vznikající společný hospodářský prostor. Význam jazyka sousedů má být zvýšen díky intenzivní práci s médii a získáváním multiplikátorů (lobbismus).

2. Ukazovat, dokumentovat a propojovat dobré příklady, zintenzivnit výměnu zkušeností
Četné iniciativy, nabídky a projekty, které existují v rámci zprostředkování jazyka mají být zdokumentovány a propojovány. Tím získají na jedné straně ti, kteří se chtějí jazyk učit, přehled o různých možnostech, jak mohou své jazykové znalosti získat a prohloubit. Zároveň slouží výměna zkušeností mezi učiteli a lektory ke zlepšení jejich nabídky výuky (propojení).

3. Zvýšit nabídku a odborně ji podpořit
EUREGIO EGRENSIS přispívá ke zvýšení, popř. stabilizování nabídky jazykových kurzů. Školám, mateřským školám, úřadům, podnikům atd., které plánují jazykové nabídky, mají být poskytnuty učební materiály, média a informace.

První dílčí projekty jazykové ofenzivy – jako např. jazyková animace na školách, rozšíření portálu „Lingua Porta“ a výměna zkušeností pro vedoucí kurzů – byly podpořeny z prostředků Evropské unie a Česko-německého fondu budoucnosti. V roce 2007 obdrželo EUREGIO EGRENSIS „Evropskou jazykovou cenu Label“ jako vyznamenání za příkladnou iniciativu při podpoře výuky cizích jazyků.

V roce 2007 obdrželo EUREGIO EGRENSIS „Evropskou jazykovou cenu Label“ jako vyznamenání za příkladnou iniciativu při podpoře výuky cizích jazyků.

Online kulturní a jazykový kurz češtiny

Čeština za 100 vteřin

V sasko-české příhraniční oblasti byl vyvinut inovativní kulturní a jazykový kurz „Čeština za 100 vteřin“, který můžete najít pod níže uvedeným odkazem. Nový čtyřicetidílný audio kulturní a jazykový kurz poskytuje informace o každodenním životě, objasňuje regionální specifika a nabízí také mnohé zvláštnosti a kuriozity z Česka. Shrnutí mnoha témat v 100 sekundových kurzech k poslechu je pro uživatele pohodlné. Jazykový mini kurz je k dispozici všem zájemcům zdarma. Nabídka předplatného umožňuje díky funkci kalendáře doručení jedné epizody za den, což dělá z „Češtiny za 100 vteřin“ 40ti denní audiokurz o kultuře, jazyce, sportu a společnosti. „Čeština za 100 vteřin“ je projekt Mediascope Europe e.V. s podporou DĚTI KLÍŠE z Ústí nad Labem, který byl podpořen z Evropské unie v rámci programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce ČR - Sasko 2007 - 2013.

Tschechisch in 100 Sekunden - ein Projekt des Mediascope Europe e.V.