Rozšiřování přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví

Zcela ve smyslu našeho cíle zajistit regionu díky přeshraniční spolupráci strategické výhody, se EUREGIO EGRENSIS začalo v roce 2010 zabývat dalším pracovním odvětvím: spoluprací ve zdravotnictví.

V poslední době se stále více ukazuje, že na obou stranách hranice existuje potřeba vysvětlovat a jednat. Příkladem mohou být nezodpovězené otázky při spolupráci klinik nebo u přeshraniční zdravotnické záchranné služby. EUREGIO EGRENSIS chtělo vytvořit fundované podklady, proto si nechalo nejprve vypracovat studii proveditelnosti, která dodala přehled a témata o potenciálech a naléhavostech pro větší spolupráci ve všech odvětvích zdravotnictví – od stacionárního, přes ambulatní sektor až po ošetřovatelství a oblast rehabilitace.

Z výsledků poté vznikl velký projekt INTERREG, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). EUREGIO EGRENSIS nechalo jako lead partner vypracovat odbornou studii o rozšiřování a zlepšování spolupráce ve zdravotnictví se zaměřením na zdravotnickou záchrannou službu a stacionární péči v česko-bavorském pohraničí v oblasti Euregia. Výsledkem tohoto projektu byly konkrétní podněty a doporučení ke zlepšení lékařské pěče v pohraničí.

Na projektu se spolupodíleli: město Cheb jako oficiální partner projektu a jako další partneři kliniky v severním Horním Falcku, klinika Fichtegebirge, okres Tirschenreuth a město Waldsassen.

Zdravotnická záchranná služba

První část studie ukazuje, že jsou pro praktickou spolupráci zdravotnických záchranných služeb v příhraničí zapotřebí mezistátní ujednání, aby byl zajištěn právní rámec. Z praktických důvodů je někdy nutné, aby vozidla zdravotnické záchranné služby překročila hranice. Někdy bývají pacienti na hranici překládáni z české do německé sanitky, což je vzhledem ke zdravotnímu stavu pacientů k zamyšlení. Bilaterální dohoda mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou o zdravotnické záýchranné službě by vytvořila právní jistotu pro záchranáře i pacienty. Teprve, když existuje takováto právní jistota, může se rozšiřovat přeshraniční zdravotnická péče a zlepšovat se nabídka pro pacienty a péče o ně.

Nemocnice

Druhá část studie pouze nesrovnává národní systémy a analyzuje jejich současný stav, ale také ukazuje, v jakých oblastech by byla možná spolupráce, na čem selhává a jak by se tyto překážky daly překonat a zda by se jim dalo úplně vyhnout. Díky tomu máme také do budoucna v ruce takový kompas, který nám může ukázat cestu pro možnou spolupráci ve zdravotnictví.

Praktický slovník pro záchranáře

"Praktický slovník pro záchranáře - Společně pomáhat" je česko-německá publikace, která byla vypracována bilaterální skupinou odborníků a vyšla v rámci jazykové ofenzivy EUREGIA EGRENSIS.

Po „Slovníku hasičství“, který byl vydán v roce 2010 a sklidil tehdy velký ohlas, se od konce roku 2016 zabývala pracovní skupina pod vedením EUREGIA EGRENSIS možností zprostředkování jazyka ve zdravotnické záchranné službe. Byla složena ze zástupců zdravotnické záchranné služby, operačních středisek na území Euregia, Kompetenčního a koordinačního centra pro přeshraniční zdravotnickou záchrannou službu ve Furth im Wald, ale také z jazykových odborníků např. z Europa-Berufsschule Weiden a dalších odborníků z oblasti zdravotnictví.

Podnětem pro vypracování česko-německého slovníku bylo uzavření Rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby z roku 2013 a Ujednání o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb mezi ministerstvem vnitra, stavebnictví a dopravy Svobodného státu Bavorsko a Karlovarským, Plzeňským a Jihočeským krajem.

Obsažena jsou témata od tísňového volání přes vyšetření, diagnózu, vybavení sanitky až po komunikaci v nemocnici. Pomocí grafik s popisky jsou zahrnuta také speciální témata jako vodní záchranná služba, letecká záchranná služba nebo horská služba.

Brožura má ulehčit porozumění při společných přeshraničních zásazích.